Hoofd uit, hart aan.

Algemene voorwaarden

Algemeen Reglement Walk of Life 2024.

Artikel 1

De Walk of Life is onderdeel van Stichting Get it Done.

Artikel 2

De Walk of Life is een wandelcoach tocht zonder wedstrijdelement. Deelname door professionals en

deelnemers geschiedt vrijwillig en op eigen risico. Deelname aan de Walk of Life 2024 is toegestaan

voor personen geboren in 2006 en eerder.

Artikel 3

Inschrijven geschiedt op de wijze die Walk of Life heeft bepaald. Limitering van de inschrijving

geschied op basis van het aantal professionals dat zich heeft aangemeld. Inschrijving is strikt

persoonlijk.

Artikel 4

De deelnemer dient de route mee te wandelen die is afgesproken met de professional die de groep

begeleidt.

Artikel 5

Tijdens de Walk of Life is het professionals en deelnemers verboden op enigerlei wijze:

– huisdieren mee te nemen (uitgezonder een assistentiehond ten behoeve van een visuele

beperking), kinderwagens.

– Voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige

mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.

Artikel 6

De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft

bedekt.

Artikel 7

De professionals en deelnemers zijn verplicht zich vooraf aan te melden voor de Walk of Life.

Artikel 8

Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke)

uitsluiting van (verdere) deelname.

Artikel 9

Met de inschrijving gaat de deelnemer in beginsel akkoord met het eventuele gebruik door Walk of

Life van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video, en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende

doeleinden van de Walk of Life, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Artikel 10

Walk of Life is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijzeverantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor

verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.

Artikel 11

Walk of Life behoudt zich het recht om de route, de starttijden, de locatie aan te passen of de Walk of

Life gedeeltelijk of helemaal af te lassen op grond van extreme weersomstandigheden of andere

calamiteiten, waarbij dit inredelijkheid niet anders van de Walk of Life kan worden verwacht.

Artikel 12

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting Get it done.

Stichting Get it done draagt zorg ervoor dat de bij of krachtens dit Reglement behorende reglementen

voldoende kenbaar zijn. Bij geschillen over de uitleg is de Nederlandse tekst daarvan bindend.

Artikel 13

Met het inschrijven als professional en deelnemer voor de Walk of Life, verklaart de professional en

deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

Contact gegevens:

Stichting Get it done
KvK: 27312913
 
Waaldijk 101
5327 KP Hurwenen

Extra informatie:

Privacy verklaring
 
 
© Copyright - Walk of Life